PublicAdvertising
 
תקנון
 

תנאי שימוש

הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש.

הזכויות במידע הכלול באתר וכל קנין רוחני אחר הכלול במידע הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, הפורום הישראלי לתפעול בע"מ (להלן: "החברה"). הסימנים והשמות המופיעים באתר, הינם סימנים ושמות מסחריים קניינים של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש, שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים כלשהם באתר, באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים כאמור.

השירות שאותו מעניק האתר מאפשר לחברות הדרכה, המעבירות הדרכות לקבלני עבודות בנושאים שונים, לפרסם שירותיהן באתר. כמו כן, יוצר האתר מאגר ממוחשב של קבלנים שעברו הדרכות כאמור, ואשר מתאימים לבצע עבודות עבור חברות מסחריות הדורשות הדרכות כתנאי מוקדם לביצוע עבודות (להלן יקרא כל אחד מהגופים והישויות הנ"ל שישתמשו באתר-"המשתמש").

האמור לעיל והתוכן באתר כתובים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים  לנשים וגברים כאחד ולכל גוף ו/או ישות משפטית.

הגלישה באתר (להלן: "האתר") של החברה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") והמשתמש נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש.

 1. המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש  וכי הוא מסכים להם ומקבל אותם כלשונם, וללא סייג והוא מוותר בזאת על כל טענה באשר להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות תנאים אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. בוצע עדכון לתנאי השימוש כאמור, יפורסם השינוי/עדכון באתר ויראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש המעודכנים.
 2. החברה שומרת על זכותה להפסיק ו/או למנוע שימוש באתר על ידי משתמש, במקרה של הפרת איזה מתנאי השירות על ידי המשתמש, ואפילו הייתה ההפרה ברשלנות או בתום לב. כמו כן, שומרת החברה על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר ו/או למחוק, לאלתר וללא מתן הודעה מראש, תכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים ו/או פוגעניים ו/או שיש בהם כדי לפגוע או להביך או להטריד וזאת בנוסף ובמצטבר לכל זכות העומדת לרשותה לפי כל דין.
 3. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות, או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
 4. בזאת מובהר כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תנתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.
 5. האתר מוצע לשימוש כמות שהוא ("as is") והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת שירותיו ו/או חלק מהם לצרכיו האישיים ו/או האחרים של המשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנדון.
 6. המשתמש באתר מצהיר בזה, כי ישתמש באתר על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין וידוע לו והוא מסכים לכך כי ככל שלא ימלא אחר תנאי השימוש, החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי כל דין.
 7. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר על ידי משתמש בכל מקום בו נראה כי השימוש המבוצע על ידו באתר ו/או במידע שבאתר הינו שלא למטרות שלצרכיו נוצר השירות ו/או תוך ניצול המידע שבאתר למטרותיו האישיות של המשתמש תוך חריגה או הפרה של תנאי השימוש. זכות השימוש באתר הניתנת למשתמש כאמור, אינה כוללת כל זכות ליצירת מאגר מידע אלקטרוני, מודפס או אחר, המתבסס כולו או בחלקו על מידע מכל סוג שהוא שבאתר ו/או גם זכות כלשהי למתן שירותי הפקת דוחות ו/או תוכניות בטיחות על ידי המשתמש עבור אחרים ו/או גם מסירת מידע על משתמשים אחרים ו/או זהות עובדיהם.

 

 1. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו, שהזנת הנתונים והתכנים באתר מתבצעת על ידי חברות ההדרכה והקבלנים באופן ישיר ועל ידי צדדים שלישיים בלבד, כי למפעילת האתר אין כל שליטה ו/או פיקוח על הזנת נתונים ותכנים כאמור וכי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לנתונים ולתכנים שיוזנו כאמור ולרבות לתקינות הקישורים ("לינקים") המופיעים באתר ו/או לנכונותם ו/או לדיוקם ו/או לאיכותם ו/או לנזקים ו/או להוצאות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כלשהו בנתונים ובתכנים ובקישורים אלה ו/או מהסתמכותו עליהם. כמו כן, מצהיר המשתמש כי ידוע לו, שאין לראות בפרסום של כל נתון ו/או תוכן משום הבעת תמיכה של מפעילת האתר באלה וכי המשתמש מוותר בזה על כל טענה כאמור.
 2. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו, שכל שימוש שיעשה באתר יהיה אך ורק על פי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית.
 3. המשתמש מצהיר בזה כי בעשותו שימוש באתר יפעל כדלקמן:

          א. לא יתחזה לאחר ולא יסייע בידי אחר להתחזות כאחר.

          ב. לא יזין ולא יסתמך על תוכן שידוע לו או שיש לו חשד לגביו כי הוא מפר התחייבות או זכות כלשהן.

         ג. לא יזין נתון שידוע לו או שיש לו חשד לגביו, כי קיימת מניעה לפי תנאי השירות ו/או לפי כל דין להזינו, ולרבות  

            אם הזנת הנתון עשויה להקים לכל צד ג' זכות תביעה כנגדו ו/או כנגד מפעילת האתר ו/או כנגד צד ג' כלשהו.

         ד. לא יזין נתון שידוע לו כי הינו שגוי ו/או מטעה ו/או שיש לו חשד לגביו כי הוא שגוי ו/או מטעה ולא יסתמך על נתון כאמור.

         ה. לא יזין נתון ולא יסתמך על נתון שידוע לו או שיש לו חשד לגביו, כי הוא עשוי לגרום נזק ו/או פגיעה ו/או טרדה ו/או אי נוחות למפעילת האתר ו/או למשתמש באתר ו/או לכל צד שלישי ו/או לעצמו על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין ולרבות נזק תוכנה וחומרה ולרבות הפרעה לפעולתו התקינה של האתר.

          ו. לא יפיץ "דואר זבל" ("spam") ו/או יתרום להפצתו במישרין או בעקיפין.

          ז. לא יעשה כל שימוש באתר או בכל נתון מהאתר אלא בצורה זהירה והוגנת ולפי כל דין.

          ח. לא יפר זכויות יוצרים ולא יפגע בסימני מסחר ו/או בכל זכות קניינית אחרת אשר מצויים באתר.

          ט. לא יציב את האתר ו/או כל חלק ממנו בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) מבלי לקבל את הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.

          י. לא יעשה שימוש ולא יסייע בידי אחר לעשות שימוש בכל כלי אשר מטרתו לרגל אחר מאגר הנתונים באתר ו/או בתוכנה המפעילה אותו או לחשוף אותו או לאחזר אותו (ReverseEngineering) או לאנדקס אותו או ליטול ממנו נתונים.

 

 1. המשתמש מצהיר בזה כי קיבל אישור לפי כל דין להזנת נתונים ותכנים באתר מצדדים שלישיים שלהם נוגעים הנתונים, וכי הצדדים השלישיים כאמור נתנו הסכמתם לפרסום הנתונים והתכנים ולחשיפתם ברשת האינטרנט על כל המשתמע מכך, וכי הם מוותרים בזה על כל דרישה לתמורה או לרווח, ממוניים או בלתי ממוניים, וכן מוותרים בזה על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו להם ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מפרסום הנתונים והתכנים או כתוצאה מחשיפתם.
 2. ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים הסבירים בהם נוקטת החברה לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע, שבהם מצוי, בין השאר, גם מידע אודותיו, על ידי צדדים שלישיים שלא הורשו לכך ולרבות שליפה של תכנים ממאגרי המידע ו/או ביצוע מניפולציה בהם, וכן ישנה אפשרות להפרעות ו/או תקלות בתפקוד האתר ובפעולת ספקי התקשורת המעניקים שירותים לאתר ולרבות לצרכי תחזוקה מטעם ספקי התקשורת כאמור ו/או מטעם החברה, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בנדון.
 3. המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, הרי שהוא פוטר אותה מכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה כאמור, ובעקבות העברת מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו, או כתוצאה מביצוע של מניפולציה בנתונים על ידי צד שלישי,  כתוצאה מפריצה ו/או חדירה כזו.
 4. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, במישרין ו/או גם בעקיפין, לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו כתוצאה מהסתמכות על הנתונים שבאתר כאמור לעיל וידוע לו שלחברה אין כל שליטה על הזנת הנתונים באתר ו/או נכונותם.
 5. המידע הקיים באתר נועד לשימוש המשתמשים באתר בלבד, בכפוף לחוק ותנאי השימוש. מובהר, כי המשתמש יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט לשמירת סודיות הסיסמא שלו ופרטי הזיהוי המשמשים לכניסתו לאתר ולרבות פרטי החשבון, וכי כל פעולה שתיעשה בחשבון המשתמש, מורשית ובלתי מורשית ואשר הינה תוצר של מעשה או מחדל של המשתמש באבטחת פרטיו ואפילו היו המעשה או המחדל בתום לב או אחר רשלנות, תהיה באחריות המשתמש בלבד.
 6. מוסכם בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט למחוק נתונים של עובד של חברה קבלנית על פי דרישת העובד בכתב.
 7. ככל שמשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או ישתמש באתר או במידע שבו בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או בכדי להפר את זכויותיהם על פי כל דין ו/או זכויותיו של כל צד שלישי, החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים לכל צד שלישי כאמור וזאת אף אם לא ניתן צו שיפוטי המורה לה ו/או מאפשר לה לעשות כן.
 8. המשתמש מתחייב בזה לפצות ולשפות את מפעילת האתר, עובדיה, נושאי המשרה בה, שלוחיה ומי מטעמה, בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או אבדן רווח שיסב למי מהם בהפרת תנאי השימוש באתר, ולרבות הוצאות הדרושות לשם ניהולו של הליך משפטי כגון הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד ושאר הוצאות הכרוכות בכך.
 9. מפעילת האתר שומרת על זכותה להביא את ההתקשרות עם המנויים באתר ועם המשתמשים באתר בהודעה מראש של 30 יום וזאת ללא תנאי ומבלי לנמק את סיום השימוש. מובהר, כי עם הפסקת ההתקשרות תשיב הנהלת האתר למנויים ולמשתמשים את היתרה היחסית מהתמורה ששילמו למפעילת האתר.
 10. למשתמש תהא הזכות לבטל את המנוי בהודעה בכתב של שלושה חודשים מראש ולא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
 11. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. לחברה אין שליטה על אותם גורמים ו/או כל קשר להם ו/או לתוכנם, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, וכל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.
  על מסמך זה ועל כל תנאי השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל עניין הנוגע למסמך זה ולכל תנאי השימוש באתר יהיה בבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 1. המשתמש מצהיר ומסכים, כי גבולות האחריות לפיצויו על ידי מפעילת האתר בגין כל נזק שגרמה לו מפעילת האתר על פי קביעת פסק דין סופי וחלוט, לא תעלה בכל מקרה על גובה דמי השירות ששילם המשתמש למפעילת האתר בגין שלושה חודשים
 

Powered By UPSoft © 2012 כל הזכויות שמורות לפורום הישראלי לבטיחות
חברות הדרכה  |  תנאי שימוש באתר  |  שאלות נפוצות  |  הרשמה  |  צור קשר  |  מערכת בטיחות קבלנים